كارتهاي هوشمند

از جديدترين تكنولوژي های شناسايي خودكار، کارتهاي هوشمند مي باشند. يك كارت هوشمند حاوي يك ميكروچيپ است كه بر روي يك كارت پلاستيكي جايگذاري گرديده است . اين ميكروچيپ قادر به ذخيره يك كد و يا نهايت يك بانك اطلاعاتي ( بر حسب نوع برچسب ) مي باشد. ساده ترين و ارزانترين اين كارتها همانهايي هستند كه به منظور پرداخت اعتباري به كار مي روند. نمونه اي كارتها هم اكنون در سيستمهاي تلفن كشورمان استفاده مي شود.

هم اكنون در دنياي صنعتي از كارتهاي هوشمند استفاده وسيعي در زمينه هاي شناسايي افراد در سيستمهاي حفاظتي، كنترل تردد، پرداخت وجه در فروشگاهها و جابجايي اطلاعات به عمل مي آيد.

سبد خرید