Tag Archives: برچسب پلمپ

برچسب وید ( گارانتی) از برچسب وید ( گارانتی) جهت پلمپ استفاده میشود در صورت جدا شدن این برچسب نوشته های VOID روی آن ظاهر شده و دیگر قابل چسباندن نیست .