ریبون تاریخ زن

03آگوست 2017
جوهر جامد غلطکی

جوهر جامد غلطکی  جوهر جامد غلطکی جوهر تاریخزن حرارتی ، جوهر غلطکی ، تاریخ زن غلطکی این جوهر ها مخصوص دستگاه تاریخ زن میباشد .

03آگوست 2017

ریبون تاریخزن آبی ریبون تاریخزن آبی بسیار مناسب جهت شرکتهای داروسازی میباشد .

03آگوست 2017
ریبون تاریخ زن طلایی

ریبون تاریخ زن طلایی ریبون تاریخ زن طلایی مخصوص دستگاه های تاریخ زن با حروف فلزی میباشد.